regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.hoa-moa.com

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma HOA & MOA art toys, Małgorzata Szwałek siedzibą w Zielonej Górze 65-528, ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, zwaną dalej HOA & MOA art toys, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. NIP 929 -100 -06- 23, REGON 970359276.

§ 1. Definicje
1.
Anulowanie Zamówienia – możliwość rozwiązania Umowy Sprzedaży lub braku akceptacji jej zawarcia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, wskazanych w Regulaminie; w razie anulowania Zamówienia, Klient otrzymuje na podany podczas procedury sprzedażowej adres e-mail wiadomość o anulowaniu wraz z podaniem podstaw takiego działania.
2.
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;
3.
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
4.
Dostawca- oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
5.
Formularz Kontaktowy- usługa, która polega na wysyłaniu za pomocą Formularza Kontaktowego, umieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy.
6.
Formularz Zamówienia- Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Towarów do elektronicznego Kszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
7.
Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta w celu zabezpieczenia dostępu do jego konta w Sklepie Internetowym.
8.
Klient –(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać na warunkach wskazanych w Regulaminie, która dokonuje Zamówienia lub Rejestracji w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, której świadczone są przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną; lub z którą może być zawarta Umowa Sprzedaży.- Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.)
9.
Konsument – oznacza osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
10.
Konto Klienta – indywidualny, dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony dla niego przez Sprzedawcę i po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi na Prowadzenie Konta Klienta.
11.
Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
12.
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę Elektroniczną, dystrybucyjną świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającej z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
13.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonującą czynności prawne związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
14.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
15.
Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;
16.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem:
www. hoa-moa.com z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
17.
Sprzedawca- firma HOA & MOA art toys, Małgorzata Szwałek siedzibą w Zielonej Górze 65-528, ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, zwaną dalej HOA & MOA art toys, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. NIP 929 -100 -06- 23, REGON 970359276.
18.
Strona Sklepu Internetowego – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie www.hoa-moa.com.
19.
Towar : Zabawka, Lalka, Akcesorium – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;
Wszystkie Towary umieszczone w Sklepie Internetowym są wykonywane ręcznie i według autorskich projektów marki HOA & MOA objętej prawem ochronnym, udzielonym na podstawie przepisów z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności przemysłowej ( Dz. U.. z 2013r., poz 1410 z późn. zm.) przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest tylko wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter informacyjny; ze względu na ręczne wykonywanie każdego produktu cechą charakterystyczną są niewielkie różnice w wymiarach czy też wyglądzie ogólnym produktu.
20.
Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
21.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964r. Nr 16, poz 93 ze zm.) . zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
22.
Usługa Elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, który jest Usługodawcą na rzecz Klienta , który jest Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
23.
Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. ( Ustawa o prawach konsumenta,- ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta ( Dz. U. 2014,poz. 827 ze zm.)
24.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

§ 2. Zasady ogólne

1.
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu a także produktów, formularzy i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną pisemnie.
2.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Regulamin jest skierowany do Konsumentów i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
3.
Sklep Internetowy prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów, w szczególności ręcznie wykonanych zabawek marki HOA & MOA, za pośrednictwem sieci Internet.
4.
Sklep Internetowy dostarcza bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Klienta, Newslettera oraz udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia oraz Formularza Kontaktowego.
5.
Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Sklepu.
6.
Warunkiem korzystania z serwisu, dokonania Rejestracji i złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w czasie ich realizacji.
7.
Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i niezbędnych aplikacji,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
9.
Klienta obowiązuje zakaz:
a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) działania w sposób naruszający prawo:, w tym:
 w zakresie prawa własności artystycznej- ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
 czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

10.
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

11.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie funkcji i zasobów Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

12.
Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Dostępne jest tłumaczenie strony Sklepu Internetowego w języku angielskim. Niniejszy regulamin określa pierszeństwo polskiej wersji językowej.

13.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików „ cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Sklepu Internetowego, zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „ cookies”, służy poprawnemu działaniu Strony Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta czy też w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie plików „ cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 3. Rejestracja

1.
Klient ma możliwość nieodpłatnego utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia, drukowania faktur, podglądu historii zamówionych Towarów czy modyfikacji danych osobowych i adresu dostawy. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

2.
Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie:
a) wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza , w szczególności podania swoich prawdziwych danych, stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury;
b) zalogowania się w Sklepie Internetowym.

3.
Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji w Sklepie Internetowym.
Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

4.
W procesie Rejestracji, Klient podaje login oraz swoje indywidualne Hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać Hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta o podanie jego Hasła.

5.
W trakcie Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, i akceptacji go poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6.
W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

7.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta w formie pisemnej przy użyciu poczty elektronicznej lub tradycyjną drogą pocztową.

8.
Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient opuszczając Sklep Internetowy, każdorazowo powinien wylogować się z Konta.

9.
Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Zalogowany Klient ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są w § 9 Regulaminu.

10.
Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§ 4. Zamówienie

1.
Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny 16.00.

2.
Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
– mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
– nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
– Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.

3.
Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka, Towary znajdują się na liście Zamówienia. Przy każdym Towarze wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować oraz cena Towaru.
Po skompletowaniu Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i Dostawę, jak też o wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient określa dane do faktury i adres dostawy (Klient musi wpisać dane samodzielnie, jeżeli nie jest zalogowany), sposób dostawy (przesyłka) oraz formy płatności za Zamówienie.
Zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie wirtualnego przycisku – „Zamawiam i płacę”
W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

4.
Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

5.
Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli kontakt z winy Klienta nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

6.
Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu Internetowego oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klient ma do nich również swobodny dostęp z poziomu zalogowania na swoim Koncie.

7.
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia.

8.
Następnie po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

9.
Jeżeli Klient w ciągu 3 dni nie otrzyma potwierdzenia, przestaje być on związany złożoną ofertą.

10.
W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może spełnić zamówienie zastępcze, odpowiadające tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego Zamówienia i odstąpienia od Umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. Klient może również alternatywnie wyrazić wolę częściowej realizacji Zamówienia, anulowania całości Zamówienia i zwrotu płatności lub wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili skompletowania brakującego Towaru.

11.
Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi maksymalnie 10 (dziesięć) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wykonaniu płatności przez Klienta poprzez:

– przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
– płatność kartą płatniczą – po zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę
– pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

12.
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza za granicę kraju.

§ 5. Ceny i płatności

1.
Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego:
a) są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.
b) wyrażone są w złotych polskich, w tłumaczeniu strony na język angielski w Euro ;
c) nie zawierają kosztów Dostawy, które zależne są od wyboru dokonanego podczas kompletowania Zamówienia przez Klienta oraz kraju do którego Sprzedawca ma wysłać Towar objęty Zamówieniem.

2.
Za każdym razem przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywana jest suma Zamówienia tj. całkowity koszt Towarów i Dostawy.

3.
Cena wiążąca Klienta wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

4.
Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) za pobraniem,
b) kartą płatniczą;
c) poprzez system płatności Przelewy 24, PayPal,
d) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.
Jeżeli w terminie 7 (siedem) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

6.
Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

7.
Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4 Regulaminu przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu.

§ 6. Dostawa ( Wysyłka)

1.
Koszt Dostawy Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.

2.
Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub Rejestracji. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

3.
Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską.

4.
Dostawa na terenie Polski trwa do 5 (pięciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dostawa do kraju na terenie Unii Europejskiej do 5 (pięciu) Dni Roboczych.

5.
Czas dostawy poza terenem Unii Europejskiej wynika z taryfy dostarczeń firmy kurierskiej, bądź ustalany jest indywidualnie, na wyraźne zapotrzebowanie Klienta zgłoszone Sprzedawcy poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

6.
Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy:
a) na terenie Polski :
 19,50zł
 przesyłka za pobraniem + 3,50zł. ( łącznie 23,00zł)
b) na terenie Unii Europejskiej:
1/ 68,00zł:
 Niemcy
 Czechy
 UK

2/ 78,10zł:
 Włochy
 Austria
 Węgry
 Hiszpania

3/ 85,60zł:
 Francja
 Holandia
 Finlandia
 Chorwacja

4/ 95,00zł:
 Słowacja
 Dania
 Litwa
 Łotwa

5/ 113,00zł:
 Norwegia

6/ 143,00zł:
 Szwajcaria

c) do pozostałych krajów świata koszt dostawy ustalany jest indywidualnie według cennika firmy kurierskiej.

7.
Początek biegu terminu Dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku płatności przelewem – od dnia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy
b) w przypadku płatności kartą płatniczą – od dnia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy,
c) w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego, po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta.

8.
Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Dostawca ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Dostawca powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9.
W dniu wysłania Towaru do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

10.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę obejmującą zamówione i dostarczane Towary.

§ 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1.
Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności – w terminie 14 ( czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 i 8 § 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed jego upływem na adres poczty elektronicznej info@hoa-moa.com lub też pisemnie na adres: Hoa & Moa art toys, Małgorzata Szwałek, ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, 65-528 Zielona Góra, Polska.

2.
Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do Towaru. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego pod adresem : Formularz Odstąpienia.

3.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.

4.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Klienta o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić niezwłocznie wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

5.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że zgodził się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie i w stanie niezmienionym i nie noszącym śladów użytkowania, jednak nie później niż w terminie 14 ( czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.
Jeżeli Klient korzystający z prawa Odstąpienia wybrał inny sposób Dostawy niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

9.
Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany na wstępie. Jeżeli Klient odstępuje od umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Klient powinien również dołączyć dowód zakupu.

10.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru i jego zgodności z ofertą zawartą przez Sprzedawcę i umieszczoną na jego Stronie Sklepu Internetowego.

§ 8. Reklamacja towaru

1.
Sprzedawca zawierając Umowę Sprzedaży zapewnia sprzedaż Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczna lub prawną ( rękojmia).
2.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klientowi, przysługuje stosowne obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy , które obejmuje zwrot Towaru Sprzedawcy i płatności Klientowi przez Sprzedawcę.

3.
Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest zobowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

5.
W wypadku Klienta niebędącego Konsumentem zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową z tytułu rękojmi, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Klientowi.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od daty zakupu Towaru.

7.
Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany na wstępie. Reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

8.
Dla usprawnienie procedury reklamacyjnej, w szczególności określenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Klient powinien w reklamacji zawrzeć:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,
b) datę zawarcia umowy sprzedaży,
c) zapłaconą kwotę i metodę płatności,
d) przyczynę reklamacji,
e) ewentualnie sugerowany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia usterki.

9.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy Reklamację Towaru.

10.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym reklamacji Newslettera. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: info@hoa-moa.com
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane do kontaktu: adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu; Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 ( czternastu) dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

11.
Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów, które mogą rozwiązywać spory pozasądowe prowadzony jest przez prezesa UOKiK umieszczony jest na stronie urzędu. Dane te zawarte są również w § 13 pkt.6 Regulaminu.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe zbierane przez Hoa & Moa art toys za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ( dalej zwanym „RODO”).
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez właściciela Sklepu Internetowego „Hoa & Moa art toys „ – Małgorzatę Szwałek, zwaną dalej Administratorem, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres : info@hoa-moa.com lub pod nr telefonu 601 78 45 17. Można również skorzystać z poczty tradycyjnej : ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, 65-528 Zielona Góra. Polska.
3.
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą:
a/ w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit.b, RODO,
b/ w celu kierowania do Klienta przez firmę „ Hoa & Moa art toys, Małgorzata Szwałek”, treści marketingowych ( newsletterów) w sposób, na który Klient wyraził zgodę- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy – art.6 ust. 1 lit.f, RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Klienta treści marketingowych w okresie świadczenia na jego rzecz usług drogą poczty elektronicznej oraz dodatkowo w sposób, na który Klient wyraził zgodę,
c/ dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c, RODO,
d/ dla celów analitycznych i statystycznych-podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy -art. 6 ust.1 lit f, RODO; uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e/ w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy -art. 6 ust.1 lit f, RODO,

4.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a/ dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b/ podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c/ przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy,
d/ podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące
e/ organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5.
Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane i przechowywane:
a/ w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży- przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b/ w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną,
c/ w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Klienta przez Sklep Internetowy treści marketingowych- do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych, jest zgoda- dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
7.
Dane osobowe będą podlegały profilowaniu:
a/ Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym.
Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie Klientowi rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Klienta lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Niezależnie od profilowania – to Klient samodzielnie podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym,
b/ Klient, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i która wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
8.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. ( art.7 ust.3, RODO). Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, 65-528 Zielona Góra, Polska , lub w formie elektronicznej- wiadomość przesłana na adres : info@hoa-moa.com .
9.
Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych ( art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych ( art.16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych ( art.17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ( art. 18 RODO)
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych ( art. 77 RODO).
f) do przenoszenia swoich danych osobowych , obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.( art. 20 RODO)
10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a/ Zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podanie danych osobowych w takim wypadku jest wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
b/ Obowiązki ustawowe Administratora- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych ( np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
11.
W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików „Cookies” („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. „Cookies” mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to „ Cookies” zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.
12.
Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików „Cookies” na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu Internetowego. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików „Cookies” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
13.
Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
14.
Sklep Internetowy wykorzystuje pliki „Cookies” do:
a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

15.
Każdy Klient i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki „Cookies” w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

16.
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany 7 ( siedem) dni kalendarzowych przed jej wprowadzeniem.

17.
Data opublikowania Polityki Prywatności : 07.11.2019r.

§ 10. Usługi nieodpłatne

1.
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne: Newsletter, Formularz Kontaktowy, Prowadzenie Konta Klienta.

2.
Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

3.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrybcji.

4.
Z usługi subskrybowania Newslettera może skorzystać Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej (e-mail), wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego. Klient dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu, potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zwarta umowa o nieodpłatne świadczenie na czas nieoznaczony, drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5.
Klient, który korzysta z Newslettera może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera, lub też za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. Umowę o świadczenie usługi Newslettera można także wypowiedzieć bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@hoa-moa.com lub też pisemnie na adres : Hoa & Moa art toys, Małgorzata Szwałek, ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, 65-528 Zielona Góra. Polska.

6.
Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

7.
Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po Potwierdzeniu Zakupu.- kliknięciu na Stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ Zmawiam i płacę”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: Imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres ( ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

8.
Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

9.
Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po Rejestracji w Sklepie Internetowym na zasadach podanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Sklepu Internetowego , umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

10.
Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient, który dokonał Rejestracji, może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Konta przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy ( Usługodawcy) na adres poczty elektronicznej: info@hoa-moa.com lub pisemnie na adres : Hoa & Moa art toys, Małgorzata Szwałek, ul.T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/ 29, 65-528 Zielona Góra. Polska. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte 14 ( czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.

11.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszania przez Klienta przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu Internetowego lub innymi działaniami sprzecznymi z obowiązującym prawem. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do stwierdzenia przyczyny stanowiącej podstawę do zablokowania dostępu do Konta Klienta. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji.

12.
Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysyłaniu za pomocą Formularza Kontaktowego, umieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy.

13.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

14.
Klient ( Usługobiorca) zobowiązany jest do korzystania za Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy – ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);

§ 11. Zmiana Regulaminu

1.
Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.
2.
Klienci zarejestrowani zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś Klienci niezarejestrowani – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
3.
Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.
4.
W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
5.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1.
Niniejszy punkt regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

2.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 ( czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Klienta niebędącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy.

3.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę wysłanego Klientowi niebędącemu Konsumentem Towaru, które powstały od momentu wydania Towaru przez Sprzedawcę do doręczenia przez Dostawcę. Z chwilą przekazania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy, na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą wszystkie prawa związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą Towaru.
W przypadku stwierdzenia, że podczas dostarczania Towaru nastąpił jego ubytek lub szkoda, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest dokonać wszystkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy w tym zbadanie w sposób przyjęty w przesyłkach tego rodzaju stanu dostarczanego przez Dostawcę Towaru.

4.
Sprzedawca świadczący nieodpłatne usługi w wypadku Klienta niebędącego Konsumentem może wypowiedzieć umowę o świadczenie tych usług ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn. Wypowiedzenie Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta niebędącego Konsumentem, wskazanym przez niego podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

5.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.
W wypadu Klienta niebędącego Konsumentem zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7.
Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Językiem urzędowym przed sądami jest język polski.

§ 13. Postanowienia końcowe

1.
Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.Niniejszy regulamin określa pierwszeństwo polskiej wersji językowej.
2.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego.
Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 ( siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej w której będzie zawarty odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
W przypadku kiedy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym ( np. Prowadzenie Konta Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta ( Usługobiorcę), jeżeli zostały spełnione wymagania określone w art. 384, Kodeksu Cywilnego, które stanowią o tym, że Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 ( czternastu) dni od daty powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ( Usługobiorca) będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.
Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Lista organów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich jest dostępna na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumeckich.php a także dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności:
a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Kodeksu Cywilnego ( DZ. U. 2002 nr 144,poz 1204 ze zm.)
b) dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku z Klientem będącym Konsumentem- przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz. U. 2014r. Poz. 827 ze zm.) ; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
d) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. U. 2007 nr.171 poz.1206

8.
Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom,
w szczególności regulującym prawa konsumentów.

9.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej – ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.); Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

10.
Wszelkie spory w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży lub też Umowy na świadczenie Usług Nieodpłatnych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory powstałe w wyniku zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub też Umowy na świadczenie Usług Nieodpłatnych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Językiem urzędowym przed sądami jest język polski.

Data opublikowania regulaminu: 07.11.2019 r.

X
To top