zwroty : odstąpienie od umowy sprzedaży


1.
Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności – w terminie 14 ( czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 i 8 § 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed jego upływem na adres poczty elektronicznej info@hoa-moa.com lub też pisemnie na adres: Hoa & Moa art toys, Małgorzata Szwałek, ul. T. Zawadzkiego „ Zośki” 40A/29, 65-528 Zielona Góra, Polska.

2.
Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do Towaru. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego pod adresem : Formularz Odstąpienia.

3.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.

4.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Klienta o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić niezwłocznie wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

5.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że zgodził się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie i w stanie niezmienionym i nie noszącym śladów użytkowania, jednak nie później niż w terminie 14 ( czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.
Jeżeli Klient korzystający z prawa Odstąpienia wybrał inny sposób Dostawy niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

9.
Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany na wstępie. Jeżeli Klient odstępuje od umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Klient powinien również dołączyć dowód zakupu.

10.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru i jego zgodności z ofertą zawartą przez Sprzedawcę i umieszczoną na jego Stronie Sklepu Internetowego.

reklamacja towaru


1.
Sprzedawca zawierając Umowę Sprzedaży zapewnia sprzedaż Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczna lub prawną ( rękojmia).
2.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klientowi, przysługuje stosowne obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy , które obejmuje zwrot Towaru Sprzedawcy i płatności Klientowi przez Sprzedawcę.

3.
Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest zobowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

5.
W wypadku Klienta niebędącego Konsumentem zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową z tytułu rękojmi, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Klientowi.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od daty zakupu Towaru.

7.
Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany na wstępie. Reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

8.
Dla usprawnienie procedury reklamacyjnej, w szczególności określenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Klient powinien w reklamacji zawrzeć:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,
b) datę zawarcia umowy sprzedaży,
c) zapłaconą kwotę i metodę płatności,
d) przyczynę reklamacji,
e) ewentualnie sugerowany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia usterki.

9.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy Reklamację Towaru.

10.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym reklamacji Newslettera. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: info@hoa-moa.com
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane do kontaktu: adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu; Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 ( czternastu) dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

11.
Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów, które mogą rozwiązywać spory pozasądowe prowadzony jest przez prezesa UOKiK umieszczony jest na stronie urzędu. Dane te zawarte są również w § 13 pkt.6 Regulaminu.

X
To top